Европроекти

“КОЛОРИТ ПРЕС” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0483-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 Инвестиционен приоритет „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общата стойност на проекта е 273 102.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50%. от които 136 551.00 лв. европейско съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2022 г. и е с продължителност 10 месеца.

От 13.03.2017 г. „Колорит прес“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0481-C01

Проектът „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Колорит прес“ ООД“ ООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Общата стойност на проекта е в размер на 547 800.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 383 460.00 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 325 941.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 57 519.00 лeвa.

Изпълнението на дейностите по проекта цели повиши конкурентоспособността и растежа на „Колорит Прес“ ООД, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Във връзка с изпълнението на проекта „Колорит Прес“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Разработване и внедряване на интегрирана ERP система със CRM модули – 1 брой

С изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0738-C01 Колорит прес” ООД цели подобряване на производствения си капацитет, чрез реализацията на дългосрочна инвестиция в ново оборудване, насочена към автоматизиране на ръчните процеси, повишаване на качеството, намаляване на енергоемкостта на производството и ресурсната ефективност и ефикасност на производството.

Изпълнението на горепоставената цел ще се осъществи, чрез внедряване на Лепачо-сгъвачна машина 1 брой, книговезки нож – ширина 132 см. – 1 брой и книговезки нож – ширина 76 см. 1 брой. С изпълнението на проекта ще се увеличи капацитета на производство на продукти с оптимизирана себестойност и качество и щ се постихне повишаване на ефективността на производствените разходи и нарастване на производителността.

Обща стойност на проекта: 417 900,00
Процент на безвъзмездната финансова помощ: 70,00%
Безвъзмездна финансова помощ: 292 530,00