Евройпейска програма

Договор ЕРП
Приложение 2 - Общи условия
3.2 Публична покана
3.3 Изисквания оферти
3.4 Оферта
3.6 Методика за оценка
3.7 Декларация
Техническа спецификация


От 13.03.2017 г. „Колорит прес“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0481-C01
Проектът „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Колорит прес“ ООД“ ООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Общата стойност на проекта е в размер на 547 800.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 383 460.00 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 325 941.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 57 519.00 лeвa.
Изпълнението на дейностите по проекта цели повиши конкурентоспособността и растежа на "Колорит Прес“ ООД, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Във връзка с изпълнението на проекта "Колорит Прес“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Разработване и внедряване на интегрирана ERP система със CRM модули - 1 брой


Евройпейска програма

Договор обособена позиция 1
Договор обособена позиция 2
Приложение 2 - Общи условия - Договор 1
Приложение 2 - Общи условия - Договор 2
Приложение Техническа спецификация
Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.3 Изисквания оферти
Приложение 3.4 Оферта
Приложение 3.6 Методика за оценка
Приложение 3.7 Декларация на кандидата


С изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0738-C01 Колорит прес” ООД цели подобряване на производствения си капацитет, чрез реализацията на дългосрочна инвестиция в ново оборудване, насочена към автоматизиране на ръчните процеси, повишаване на качеството, намаляване на енергоемкостта на производството и ресурсната ефективност и ефикасност на производството. Изпълнението на горепоставената цел ще се осъществи, чрез внедряване на Лепачо-сгъвачна машина 1 брой, книговезки нож – ширина 132 см. – 1 брой и книговезки нож – ширина 76 см. 1 брой. С изпълнението на проекта ще се увеличи капацитета на производство на продукти с оптимизирана себестойност и качество и щ се постихне повишаване на ефективността на производствените разходи и нарастване на производителността.

Обща стойност на проекта: 417 900,00

Процент на безвъзмездната финансова помощ: 70,00%

Безвъзмездна финансова помощ: 292 530,00

Печатният процес и свързаните с него спомагателни операции, като всеки специфичен занаят, изискват богат опит и познания, които се придобиват с дългогодишна практика и постоянен интерес към овладяване на нови територии в сложния свят на печатното изкуство.

След повече от дванайсет години работа в областта на полиграфията, специализация в пълноцветния печат, топъл и релефен печат, UV лакиране, каширане върху микровелпапе и картон, студен ламинат, щанцоване и лепене, Колорит прес споделя постигнатото и стремежът ни да продължим напред, обновявайки и разширявайки нашите познания и дейност.

Колорит прес разполага с отличен дизайнерски екип и специалисти по предпечатна подготовка. Характерен е затвореният цикъл на процеса, от създаване на изделието като идея, разработването и подготовката на предпечата, преминаване през отделните етапи на производство до финализирането му като готов краен продукт. Цялото технологично оборудване и всички спомагателни звена гарантират производствена гъвкавост и високо качество на продукцията.